Therapeuten

Fysio- en oefentherapeuten gespecialiseerd in COPD en astma én werkzaam in de eerste en tweede lijn in de regio Amsterdam kunnen deelnemen aan LoRNA. Hieronder vindt u informatie over het netwerk en de voorwaarden waaraan de leden moeten voldoen.

Algemene doelstellingen Netwerk
– Afstemming van het fysiotherapeutisch aanbod met ketenzorgprogramma’s aangeboden door huisartsen en tweedelijnszorg met als doel dat voor COPD en astma patiënt een passend en kwalitatief goed beweegaanbod is gegarandeerd.

– Bevorderen van de bekendheid van verwijzers (huisarts, POH, longarts, longverpleegkundige) met de programma’s en van de instroom van patiënten in de bestaande programma’s.

– Contractueel vastleggen van de samenwerkingsafspraken met huisarts-zorgroepen. Bewaken van structuur en inhoud van het fysiotherapeutisch handelen bij patiënten met COPD en astma en verbeteren naar de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied.

– Aansluiten bij de landelijke ontwikkelingen m.b.t. COPD.

Het LoRNA reglement kunt u hier downloaden Wilt u ook lid worden van LoRNA, dan kunt u in het reglement nalezen of u aan de netwerkeisen voldoet.

Contributie
De contributie is vastgesteld op € 50,- per kalenderjaar. Daarnaast betalen nieuwe netwerkleden eenmalige entreekosten van € 125,-.
Het netwerk moet een budget hebben voor vacatiegelden voor het bestuur, honoraria van eventuele sprekers en extra taken van de netwerkleden.

Aspirant Lid
Een aspirant lid voldoet nog niet aan de scholingseisen. Hij/zij start binnen een termijn van 1 a maximaal 2 jaar (afhankelijk van de wachtlijsten) met 1 van de vereiste basisscholingen. Er wordt contact opgenomen met de commissie Scholing en Kwaliteit als de basis scholing gestart wordt. Een aspirant lid kan deelnemen aan vergaderingen, maar wordt nog niet opgenomen in  de adressenlijst van het LoRNA . Dit vindt pas plaats als aan alle scholingseisen voldaan wordt  en de commissie het certificaat ontvangen heeft. 

Vragen over uw scholingen kunt u stellen ter attentie van de Commissie Scholing en Kwaliteit.

Contact
Voor meer informatie, vragen en aanmelding kunt u een bericht sturen naar mail@lornamsterdam.nl